HIER der UPsolute “HOLOFEELING SELBST-TEST”!

Bist Du Geistesfunken schon AUP “HOLOFEELING POSITIV” “GE²<TEST~ET W~ORT>E²N“?

 
PS: START-PUNKT B-AI<~26sek. = JHWH!