Holofeeling – Grüner Regen in Spanien!

20. April 2021
Posted in Updates

Holofeeling - Grüner Regen in Spanien!

GRÜN-E²R<RE~GeN INSP~ANI>E²N“ !
GRÜN = https://gematrie.holofeeling.net/גרונ
Beachte: GRÜN hat den TOT-AL-WERT: „9>0<9

SP = https://gematrie.holofeeling.net/ספ
ANI = https://gematrie.holofeeling.net/אני

RAI
<NIN~ SP>AIN“ !

RAI<NIN~ SP>AIN“ !
https://www.youtube.com/watch?v=u2Uyip04e6Q&t=31s31 = AL<&~LA

, , , ,